AVG wet van privacy

Privacybeleid van GOS

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die gymnastiek vereniging Oudeschild (hierna GOS) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere.

Indien je lid wordt van GOS, of om een andere reden persoonsgegevens aan GOS verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Gymnastiek Vereniging Oudeschild, De Ruyterstraat 122, tel.nr. 06 468 26 465, KvKnr. 40636022. De functionaris ledenadministratie is bereikbaar via gymverenigingoudeschild@gmail.com

2. Welke gegevens verwerkt GOS en voor welk doel.

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht.

b) adresgegevens eventueel postadres

c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en bankrekeningnummer(s)

d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie.

2.2 GOS verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en eventuele opzegging daarvan.

b) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen over diensten en activiteiten van GOS.

c) Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen zoals het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met GOS en je te informeren over de ontwikkelingen van GOS.

E-mail berichtgeving

GOS gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van GOS.

Afmelden voor deze mailings is ten alle tijde mogelijk.

3. Bewaartermijnen

GOS verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot een maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft GOS passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt GOS geen gebruik van diensten van derden.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen / klachten

5.1 Via de ledenadministratie van GOS kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. GOS zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de verdere verwerking van je persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop GOS je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie gymverenigingoudeschild@gmail.com

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.gymverenigingoudeschild.nl bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Scroll naar boven